DANKWOORD

Bij het beëindigen van mijn studies wil ik graag een dankwoord richten aan iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen aan de realisatie van dit eindwerk.

Hierbij denk ik in de eerste plaats aan mijn promotor Prof. J. Mertens. Ik wil hem niet alleen bedanken voor het ter berschikking stellen van de infrastructuur van het laboratorium, maar vooral voor de aangename begeleiding, hulp, raad en de vele dingen die hij mij heeft bijgebracht.

Ook wil ik mijn thesisbegeleider, Dries Bonte bedanken voor de hulp bij het verzamelen van de springstaarten op het terrein en de algemene begeleiding. Tevens verdienen Carolien en Vicky zeker een plaatsje op deze bladzijde voor het helpen bij de staalname. Frans Janssens wil ik bedanken voor zijn tijd, tips en hulp bij de determinaties.

Een bijzonder groot gebaar van dank gaat naar Lynda Beladjal. Haar hulpvaardigheid en vriendelijkheid zijn niet te evenaren. Ik ben haar zeer dankbaar voor de vele tijd die ze voor mij heeft vrijgemaakt. Met de onmisbare hulp van mijn broer, David en Sonia Bier tijdens de laatste weken, ben ik erin geslaagd deze thesis tot een goed einde te brengen.

Jan dank ik voor zijn steun, bereidwilligheid en het geduldig aanhoren van mijn problemen tijdens de moeilijke momenten. Verder ook veel dank aan mijn medestudenten voor de gezelligheid en toffe sfeer. Bijzondere dank gaat naar Kathleen Van Dorslaer, die ik wil bedanken voor de toffe en onvergetelijke jaren die we samen mochten beleven. Haar opgewektheid en vriendelijkheid zal ik niet snel vergeten.

Verder richt ik ook een dankwoordje tot Kay Van Damme, Jeroen De Caesemaeker, Peter Van der Beken, Deo en Willem, die allen op één of andere manier hun steentje hebben bijgedragen aan deze licentiaatsverhandeling.

Tenslotte gaat mijn grootste dank uit naar mijn ouders voor de onafgebroken financiële en morele steun bij het doorlopen van mijn studies.